Nekretnine na prodaju Istra Hrvatska
Promjeni valutu
Traži po ID

Dobrodošli !

1. Zemljište na kojem namjeravate izgraditi kuću mora ispunjavati određene uvjete. Zemljište ne mora biti u Vašem vlasništvu, ali u tom slučaju morate imati neko drugo pravo na temelju kojeg možete graditi.­

Dokumenti kojima stečete pravo gradnje na određenom zemljištu su sljedeći redom:
- izva­dak iz zemljišne knjige (odnosi se na vlasništvo ili pravo građenja na određenom zemljištu)
- ugovor ili odluka nadležnog državnog organa kojime ste stekli pravo vlasništva, pravo građenja ili pravo služnosti
- ugovor o ortakluku koji ste sklopili s vlasnikom nekretnine, čiji je cilj zajednička gradnja ili preuređenje građevine
- ugovor o koncesiji kojim stečete pravo građenja
- pisana suglasnost vlasnika postojeće građevine u slučaju da samo rekonstruirate, dograđujete, nadograđujete ili preuređujete tu građevinu

2. Kako bi zatražili dozvolu za gradnju, Vaše zemljište mora biti locirano unutar građevinskog­ područja - u Prostornom planu grada ili općine zemljište treba biti locirano u zoni u kojoj je dopuštena gradnja građevina za stambenu namjenu.

U gradovima i naseljima moguće je graditi obiteljske kuće u okviru dijela građevinskog područja za stambenu namjenu. Zone u kojima se mogu graditi obiteljske kuće većinom su označene slovima kao što su S, M i M1.

Ako se Vaše zemljište nalazi u neizgrađenom dijelu građevnog područja (bilo koje namjene), nije moguće dobiti dozvolu za gradnju ako za područje nije izrađen detaljniji urbanistički plan (UPU ili DPU). Važno je saznati koliko m2 je uopće moguće izgraditi na Vašem zemljištu. Prostornim planovima se za Vašu zonu određuju i detaljni uvjeti građenja. Potrebno je pogledati Prostorni plan grada/općine ili detaljniji urbanistički plan (UPU ili DPU).

3. Potrebne dozvole možete dobiti samo ako imate "uređenu česticu". Ako je Vaša čestica dio građevinskog područja i opremljena je za građenje u skladu s prostornim planom, to znači da gradite na ­uređenoj građevinskoj čestici.

Uređena zemljišna čestica znači da su za nju osigurani svi uvjeti potrebni za gradnju i uporabu zemljišta u skladu sa njegovom namjenom. To podrazumjeva:
- priključenje na komunalnu infrastrukturu
- pristup s prometne površine
- odvodnju otpadnih voda
- propisani broj parkirališnih mjesta, i sl.

4. Da bi dobili Rješenje o uvjetima gradnje potreban Vam je Idejni projekt. On govori o tome gdje će se na parceli nalaziti građevina i kako će ona izgledati (koliko će biti velika, koliko će imati prozora i vrata, koliko prostorija...)

Idejni projekt ne smije biti u suprotnosti sa zakonima i prostornim planovima, a izrađuje ga ovlašteni arhitekt. Cijena idejnog projekta ovisi o samom projektu i usluzi koju naplaćuje ovlašteni arhitekt

5. Morate platiti "komunalije" - komunalni i vodni doprinos te građevinsku pristojbu.

Visina komunalnih doprinosa određena je za svaku općinu/grad različito (npr. za Zagreb u prosjeku iznosi 100 kn/m3, dok je za šibenik 30 kn/m3). Građevinska pristojba bilo gdje u Hrvatskoj, za obiteljsku kuću, iznosi 800 kn.

6. Ako gradite kuću do 400 m2 morate imati Rješenje o uvjetima građenja. Ono zamje­njuje dosadašnju građevinsku dozvolu. Rješenje izdaje nadležni državni ured na razini županije ili grada, a za dobivanje rješenja morate podnijeti zahtjev.

Zahtjevu trebate priložiti:
- idejni projekt (u tri primjerka) koji je izradio ovlašteni arhitekt
- dokaz da imate pravo graditi na zemljištu za koje predajete zahtjev (izvadak iz zemljišne knjige, ugovor o pravu građenja...)
- dokaz da ste uplatili sve potrebne doprinose i pristojbe (komunalni i vodni doprinos, te građevinsku pristojbu)

O Vašem zahtjevu nadležno tijelo treba odlučiti u roku od trideset dana. Rješenje vrijedi 2 godine od izdavanja.

7. Da bi počeli graditi, obvezni ste imati Glavni projekt, koji detaljnije razrađuje sve elemente građevine definirane u idejnom projektu (tehnička rješenja građevine te prilagodbu zakonima i propisima).

Glavni projekt ne smije biti u suprotnosti sa idejnim projektom, a izrađuje ga ovlašteni arhitekt. Ako gradite kuću do 400 m2, glavni projekt mora biti izrađen i potvrđen od ovlaštenog arhitekta, ali ga NIJE potrebno potvrditi od strane nadležnog tijela (županije/grada). Kada počnete sa gradnjom, na gradilištu morate imati glavni projekt (izrađen i potvrđen od arhitekta). Za izradu projektne dokumentacije (Idejni i Glavni projekt) za obiteljsku kuću, potrebno je izdvojiti prosječno oko 70.000 kn.

Ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, glavni projekt sadrži:
- arhitektonski projekt,
- građevinski projekt,
- elektrotehnički projekt,
- strojarski projekt,
- procjenu cijene izgradnje građevine,
- po potrebi i druge projekte

8. Za vrijeme građenja dužni ste osigurati i stručni nadzor koji obavlja nadzorni inženjer (ovlašteni arhitekt ili građevinski inženjer) koji je za to ovlašten od Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu. ­

Uloga nadzornog inženjera je nadzirati građenje tako da građenje bude u skladu s glavnim i izvedbenim projektom te u skladu s zakonom. Uloga nadzornog inženjera je i nadzirati izvođača radova i ostale sudionike u građenju, te o nepravilnostima izvjestiti investitora (tj. Vas) i građevinsku inspekciju.

Obiteljsku kuću do 400 m2 možete početi koristiti bez uporabne dozvole. Ipak, kao dokaz da je kuća građena prema svim pravilima, potrebno je završno izvješće nadzornog inženjera. On je po završetku građenja dužan sastaviti izvješće o nadzoru. Prema novom Zakonu, tek nakon tako sastavljenog izvješća, Vaša kuća spremna je za uporabu.

izvor: urbanizam.hr

4 Spavaće sobe
4 Spavaće sobe
4 Spavaće sobe
4 Spavaće sobe
Top