Nekretnine na prodaju Istra Hrvatska
Promjeni valutu
Traži po ID

Dobrodošli !

Urbanistički plan uređenja (UPU) - UPU je provedbeni plan koji određuje prostorni razvoj naselja ili dijela naselja. UPU-om se određuje namjena površine i način na koji će se ona urediti i koristiti te oni zahvati u prostoru koji su značajni za detaljniju razradu u Detaljnom planu uređenja. UPU se obvezno propisuje za neizgrađene dijelove građevinskih područja naselja i neizgrađena izdvojena građevinska područja izvan naselja.

Detaljni plan uređenja (DPU) - DPU je provedbeni plan koji detaljno razrađuje uvjete gradnje i uređenja pojedinog zahvata u prostoru, a donosi se u skladu sa Prostornim planom grada/općine te Urbanističkim planom uređenja (UPU-om). DPU određuje na kojem se području provodi pojedini zahvat, koja je njegova veličina i namjena.

Generalni urbanistički plan (GUP) - GUP određuje površine na kojima je moguće graditi, što se na njima može graditi (namjena površina) te kolika je dopuštena veličina građevina. GUP je plan koji se donosi samo za građevinsko područje grada, dok se cjelokupno administrativno područje grada određuje prostornim planom grada.
Prema novom Zakonu o prostornom uređenju i gradnji GUP više nije obavezan. Međutim GUP-ovi koji su stupili na snagu do donošenja novog Zakona ostaju na snazi dok se za područje tog grada ne donese novi prostorni plan.

Građevinsko područje je područje na kojemu je prostornim planovima predviđeno građenje. Građevinska područja dijele se na građevinska područja naselja (stambena namjena) i na građevinska područja izdvojenih namjena (npr. gospodarske namjene). Detaljnija namjena površina/prostora unutar granica građevinskih područja naselja definira se UPU-om i DPU- om.

Namjena površina određuje na koji će se način koristiti prostor, upotrebljavati građevine i urediti zemljišta. Namjena korištenja prostora se unutar prostornih planova označava određenim slovima. Primjerice:
S - stambeni objekti
M1 - zgrade različite namjene (uglavnom stambene)
M2 - zgrade različite namjene (uglavnom poslovne)
K1 - poslovne zgrade
K2 - trgovački kompleksi, itd.

Građevinsko zemljište je zemljište koje se nalazi unutar građevinskog područja namijenjenog građenju građevina i uređenju javnih površina. Da bi se na građevinskom zemljištu uopće moglo graditi, to mora biti propisano dokumentima prostornog uređenja (UPU-om i DPU-om).

Građevna čestica je čestica zemljišta na kojoj je moguće graditi. Da bi za građevinsku česticu bilo moguće ishoditi dozvole za gradnju, potrebno je da ona bude uređena. Uvjeti za uređenje građevinske čestice propisani su Urbanističkim planom uređenja (UPU-om) i Detaljnim planom uređenja (DPU-om).

Zaštićeni obalni pojas (ZOP) - Zaštićeno obalno područje mora je područje koje obuhvaća sve otoke, pojas kopna u širini od 1000 m od obalne crte i pojas mora u širini od 300 m. Sva zemljišta locirana na otoku, na morskoj obali ili udaljena od obale manje od 1000 m nalaze se unutar zaštićenog obalnog područja. Zakon za to područje propisuje posebne uvjete građenja.

Top